Устав

Põhikiri.
Üldsätted
1. Mittetulundusühingu (edasi ühing) nimi on Mittetulundusühing Planet 27
2. Mittetulundusühingu asukoht on Narva linn, Eesti Vabariik
3. Ühing on iseseisev juriidiline isik, mil on oma põhikiri, juhatus, personal, vara ja vahendid
4. Ühingul võib olla oma embleem ja muu sümboolika
Eesmärgid
1. Ühingu eesmärgiks on elukeskkonda arendamine Ida-Virumaal, Eestis ja rahvusvahelisel tasemel.
2. Ühingu eesmärgi saavutamiseks toimub:
— Ürituste, koolituste, seminaride, konverentside, keelekursuste ja
Huvitegevuse korraldamine;
— Koolitusteenuste pakkumine, sh noortele ja noorsootöötajatele;
— Nõustamine;
— Projektijuhtimisteenused;
— IT teenused (sh meedia teenused);
— Rahvusvaheline koostöö;
— Trüki-, tõlke-, majutus-, transpordi- ja cateringteenuste pakkumine;
— Arendab muud ühingu eesmärgi saavutamiseks vajalikku tegevus.
— Videofilmi valmistamine
— Heategevus ja sellega seotud tegevused
— Tegevus sotsiaalvaldkonnas ja sellega seotud tegevused
Ühingu liikmed
1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes on nõus järgima ühingu põhikirja
2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele avalduse kirjalikus vormis
3. Ühingu liikmel on õigus:
— osaleda ettenähtud korras ühingu tegevuses;
— saada ettenähtud korras ühingult toetust ning abi;
— osaleda ettenähtud korras ühingu korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides;
— olla valitud ühingu juhtorganitesse;
— olla informeeritud ühingu juhtorganite tegevusest;
— esitada ühingu juhatusele proteste juhtorganite tegevuse kohta;
— avaldada ühingu juhtorganitele umbusaldust;
— juhatuse volitusel esindada ühingut üritustel;
— teha ettepanekuid ühingu tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
— kasutada ettenähtud korras ühingu vara ja sümboolikat
Ühingu liige on kohustatud:
1. järgima ühingu põhikirja ja juhatuse määrusi ning otsuseid;
2. täitma endale võetud ühinguga seotud kohustusi;
3. otstarbekalt kasutama ja hoidma ühingu vara;
4. vajadusel esindama ühingut ning esindajategevusest üld- või juhatuse koosolekul aru andma;
5. informeerima juhatust vähemalt 14 päeva eelnevalt oma liikmestaatuse peatamisest.
Ühingu liikme väljaastumine ja väljaarvamine
1. Ühingu liikme staatuse ennetähtaegse peatamise kohta teeb otsuse juhatus.
2. Liige tagandatakse juhul kui:
— juhatus rahuldab liikme vastu esitatud umbusaldusavalduse;
— juhatus rahuldab liikme avalduse tema liikmestaatuse lõpetamise kohta. 3.
Liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosolekul.
Üldkoosoleku pädevus
1. Ühingu kõrgem organ on ühingu üldkoosolek.
2. Üldkoosoleku pädevuses on: —
põhikirja muutmine;
— eesmärgi muutmine;
— ühingu arengukava kinnitamine; —
juhatuse liikmete määramine;
— juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine; —
ühingu tegevuse lõpetamine.
3. Üldkoosoleku otsused on ülimuslikud juhatuse otsuste suhtes.
Üldkoosoleku kokkukutsumine
1. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma: —
majandusaasta aruande kinnitamiseks,
— juhatuse koosseisu määramiseks,
— kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või üks juhatuse liige,
— muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmine
1. Üldkoosolek on otsusvõimeline, kui kohal on üle poole ühingu liikmetest või nende esindajatest.
Juhul, kui üldkoosolekul ei osale nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama
päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata
üldkoosolekul osalevate liikmete arvust.
2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
ühingu liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 ja 4 sätestatud
juhtudel.
3. Ühingu põhikirja muutmisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4. Põhikirjas ettenähtud ühingu eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
JUHATUS
Juhatuse mõiste
1. Juhatus on vähemalt üheliikmeline (juhataja) ühingu kõrgeim täidesaatev organ, mille valib
üldkoosolek kaheks kalendriaastateks. Juhatuses ei tohi olla rohkem kui kolm liiget.
2. Juhatusse võib kandideerida iga ühingu liige.
3. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
4. Juhatuse tööd juhatab esimees, keda valib juhatus. Juhatuse aseesimeest määrab esimees.
Juhatuse pädevus
Juhatuse pädevusse kuulub:
1. ühingu jooksva töö koordineerimine;
2. töörühmade moodustamine ja nende juhtide määramine;
3. üldkoosoleku kokku kutsumine;
4. ühingu tegevuskava välja töötamine;
5. eelarve kinnitamine ja täitmise kontrollimine;
6. avalikkussuhete korraldamine;
7. ühingu siseinfo liikumise eest hoolitsemine;
8. laekunud taotluste arutamine ja lahendamine;
9. ühingu vara haldamine;
10. ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmise kontrollimine;
11. ühingu andmebaasi koostamine ja haldamine;
12. projektijuhtide kinnitamine;
13. erinevatesse institutsioonidesse ja üritustele delegaatide kinnitamine;
14. allüksuste moodustamise otsustamine;
15. ühingu liikmekandidaatide liikmeks saamise ja liikme liikmeksoleku lõpetamise otsustamine.
Juhatuse kokkukutsumine ja koosoleku läbiviimine
1. Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul aseesimees.
2. Juhatuse koosolekut juhib juhatuse esimees või tema äraolekul aseesimees.
3. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral
on otsustav juhatuse esimehe hääl.
5. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majandushuvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist
ühingu poolt.
Juhatuse esindusõigus
1. Juhatust ja ühingut esindab ning tegevust koordineerib juhatuse esimees.
2. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmise panna kolmandale isikule.
3. Ühingut esindab õigustoimingutes juhatuse esimees (ühe allkirjaga).
TEGEVUSE LÕPETAMINE
Tegevuse lõpetamise kord
1. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on
hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
2. Ühingu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle
töökorra.
3. Üldkoosolek kinnitab likvideerimiskomisjoni töötulemused ja otsustab kõigi nõuete
rahuldamise
järel allesjäänud vara jaotamise põhikirja järgi selleks volitatud isikute vahel.
4. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle
tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.